Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd en su Asamblea General Extraordinaria de 2022, eligió a He Lin; Guo Yingguang; y Yan Jian como directores no independientes. Wang Pengcheng; Su Qing; y Fu Yu fueron elegidos como directores independientes.